SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PRI POSREDOVANJU V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

Skladno s 15. členom Zakona o nepremičninskem poslovanju (Ul. RS 42/03) podjetje Lustrum – nepremičnine d.o.o., Partizanska cesta 68a, 6210 Sežana, ki ga zastopa direktor Jože Gojak (posrednik z licenco) določa splošne pogoje za opravljanje storitev posredovanja v prometu z nepremičninami.
Izrazi v danih pogojih pomenijo:
POSREDNIK: agencija Lustrum – nepremičnine d.o.o. , Partizanska 68 a, 6210 Sežana;
ki jo zastopa direktor Gojak Jože

NAROČNIK: stranka, ki je s posrednikom sklenila pogodbo o posredovanju

POGODBA O POSREDOVANJU: pogodba s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročnikom osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe o prodaji, nakupu, oddaji oziroma najemu določene nepremičnine, naročnik pa se zavezuje posredniku plačati za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

I. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA :

Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročnikom sklene posrednik
Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe

II. OPIS POSAMEZNIH POSLOV :

A. Storitve, ki so zajete v plačilo za posredovanje na podlagi pogodbe o posredovanju:
preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled)
preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih obremenitev (hipoteke, služnostne pravice…) ter po potrebi pridobivanje dokumentov (morebitni stroški bremenijo naročnika)
seznanitev naročnika o tržnih razmerah, višini in vrsti davčnih obveznosti, vsebini predpisov, ki so pomembni za sklenitev pogodbe in morebitnih tveganjih, ki so lahko posledica neurejenih pravnih razmerij ali stvarnem stanju nepremičnine
oglaševanje in javne objave
vzpostavljanje stikov s tretjimi osebami
organizacija ogledov nepremičnine
vodenje evidence o posredovanju
posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe
hranjenje izvirnikov pogodb in drugih originalnih dokumentov do zaključka posla
na podlagi pogodbe o posredovanju pri nakupu, prodaji, oddaji oz. najemu nepremičnin se posrednik za posebno plačilo zavezuje opraviti tudi naslednje storitve, če so s pogodbo izrecno dogovorjene :
ureditev zemljiškoknjižnega stanja, če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo
zagotovitev izdelave cenilnega elaborata, ki ga naročitelj sam plača cenilcu po njegovem ceniku
sestava prodajne pogodbe v obliki notarskega zapisa

B. Storitve, ki niso zajete v plačilo za posredovanje na podlagi pogodbe o posredovanju:
sestava predpogodbe, pogodbe… za nakup, prodajo, najem ali oddajo nepremičnine
sestava notarskega zapisa
upravne ali sodne takse za listine potrebne v postopku posredovanja
davek na promet nepremičnin, davek na dobiček, DDV in ostale davčne pristojbine
notarske pristojbine
cenitev nepremičnine
etažni načrt
vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo

III. PROVIZIJA:
v primeru posredovanja pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine ima posrednik skladno s 5. členom ZNPosr pravico do provizije v višini 4% (največ) od pogodbene cene
če je dogovorjeno, da provizijo plačata obe stranki, se znesek razdeli (849. člen OZ)
plačilo za posredovanje (posredniška provizija) zapade ob plačilu are v blagajni agencije, v primeru da ara ni bila položena, plačilo zapade ob podpisu predpogodbe oz. pogodbe
posrednik bo naročniku izstavil račun za opravljeno storitev
v proviziji NI VKLJUČEN 22% DDV in ga plača naročnik
v primeru posredovanja pri najemu oziroma oddaji nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini ene mesečne najemnine
posrednik skladno z 25. členom ZNPosr. pridobi pravico do provizije, ko je sklenjena pogodba ali predpogodba, za katero je posredoval. Pravico do provizije posrednik obdrži tudi, če se že sklenjena pogodba kasneje razdre, a samo v primeru, da za razdrtje pogodbe ni odgovoren posrednik.

IV. ODGOVORNOST NAROČNIKA – PRODAJALCA :
Naročnik je dolžan posrednika sproti obveščati o spremembah naročila (cena, izselitveni roki…).
V primeru, da naročitelj proda ali umakne nepremičnino iz prodaje, je o tem dolžan obvestiti posrednika najkasneje v dveh dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe ali umika ter posredniku povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi s tem posredovanjem in zadevajo telefonske pogovore, oglaševanje, oglede, vodenje v evidenci, priprava ponudbe itd.

V. VARŠČINA :
Varščina za ustavitev prodaje je znesek, ki ga deponira kupec, da se prodaja konkretne nepremičnine ustavi. Varščina se nato poračuna pri proviziji kupca.
Če po plačilu varščine prodajalec odstopi od pogodbe, se varščina kupcu vrne, če odstopi od pogodbe kupec, se iz varščine poplačajo stroški posrednika, eventuelna razlika pa se vrne kupcu.

VI. KRŠITEV PRAVIL :
Kakršnekoli informacije v zvezi z nepremičninami in posrednikovimi prizadevanji za njihovo prodajo, ki jih naročnik izve pri posredniku, so poslovna skrivnost. Če naročnik uporabi omenjene informacije tako, da z njimi seznani tretje osebe, je dolžan posredniku plačati provizijo, kot če bi bil posel, glede katerega posrednik posreduje sklenjen. V kolikor naročnik brez vednosti posrednika sam sklene pogodbo z nasprotno stranko, s katero ga je seznanil posrednik, mora posredniku poleg s pogodbo o posredovanju določene provizije plačati še pogodbeno kazen v višini 3 % pogodbene cene zadevane nepremičnine, če pa je dejanska škoda večja, mora povrniti vso nastalo škodo.

VII. REŠEVANJE SPOROV :
Za reševanje morebitnih sporov, o katerih se pogodbene stranke ne bi mogle dogovoriti sporazumno, rešuje pristojno sodišče v Sežani.

VIII. POSEBNI DOGOVORI:

__________________________________________________________________________________

Sežana, 2018

Posrednik:

LUSTRUM – nepremičnine d.o.o.
Partizanska cesta 68a,
6210 Sežana